ਈ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਈ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਈ-ਗਰੁੱਪ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਗਰੁੱਪ ਕੋਰਸ/ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ. /ਬੀ.ਟੈੱਕ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ), /ਬੀ.ਟੈੱਕ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ) ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਯੂ. ਕੰਪਿਊਟਰ 2013 ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ. ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਯੂ.ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ.2013 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਈ-ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਈ-ਮੇਲ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈ-ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਈ-ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੂਚੀ :
ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ & ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2004 ਬੈਚ gnducomputer2004- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2005 ਬੈਚ gnducomputer2005- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2006 ਬੈਚ gnducomputer2006- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2007 ਬੈਚ gnducomputer2007- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2008 ਬੈਚ gnducomputer2008- subscribe@googlegroups.com
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2009 ਬੈਚ gnducomputer2009- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2010 ਬੈਚ gnducomputer2010- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2011 ਬੈਚ gnducomputer2011- subscribe@yahoogroups.com
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2012 ਬੈਚ gnducomputer2012-subscribe@yahoogroups.com
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2013 ਬੈਚ gnducomputer2013-subscribe@yahoogroups.com
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2014 ਬੈਚ gnducomputer-2014- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2015 ਬੈਚ gnducomputer2015- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2016 ਬੈਚ gnducomputer2016- subscribe@yahoogroups.co.in
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ/ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ 2017 ਬੈਚ gnducomputer2017- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ., ਐੱਮ.ਬੀ.ਈ., ਐੱਮ.ਕਾਮ., ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ.(ਇਕਨੌਮਿਕਸ)ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਈ-ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੂਚੀ:
ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ & ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੈਚ Email to be sent at
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2004 mbagndu2004- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2005 mbagndu2005- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2006 gndumba2006- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2007 mbagndu2007- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2008 gndumba2008- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2009 gndumba2009- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2010 gndumba2010- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2011 gndumba2011- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2012 gndumba2012- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2013 gndumba2013- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2014 gndumba2014- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2015 gndumba2015- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 2016 gndumba2016- subscribe@yahoogroups.co.in
ਐੱਮ.ਬੀ.ਏ./ਐੱਮ .ਬੀ.ਈ./ਐੱਮ.ਕਾਮ./ਐੱਮ.ਐੱਸਸੀ. ਇਕਨੌਮਿਕਸ 20017 gndumba2017- subscribe@yahoogroups.co.in
ਦੂਸਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਆਮ ਈ-ਗਰੁੱਪ :
ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ to: gnduplacement- subscribe@yahoogroups.co.in
ਅਲੂਮਨੀ (ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਗਰੁੱਪ)
ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ to :gndualumnii- subscribe@yahoogroups.co.in
ਜੁੜਨ ਦੇ ਪੜਾਅ (ਕਦਮ)
  • ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬੈਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਲ ਭੇਜੋ।
  • ਵਿਸ਼ੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ “ਸਬਸਕਰਾਈਬ” ਲਿਖੋ।.
  • ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕਲਾਸ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗੇ।
  • ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਹੂ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਈ-ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।